සමාගමේ සංස්කෘතිය

xd

ආයතනික ආත්මයාණන්
Amazing සිදු කරන්න

අනුඹුුක්ත

හරය වටිනාකම
ආරක්ෂාව හා පරිසර හිතකාමී, පළමු පන්තියේ සහ අධි-කාර්යක්ෂමතාව, ජයග්රහණය.

xd1

ආයතනික දැක්ම
ලෝකයේ තෙල් බිම්වල රසායනික සේවා කර්මාන්තය අතර නායක බවට පත් වීම.නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!