සමාගම පින්තුරය

3-Ttorage වැව
2-විද්යාගාරය EQP-2
1-නියමු වැඩමුළුව
3-ගබඩා කාමරය
2-විද්යාගාරය EQP-1
/ ගැන-අපට / පින්තූර /
2-විද්යාගාරය EQP-3
1-ඝන නිෂ්පාදන රේඛා
1-ඔටෝමේෂන් පාලක මැදිරිය


නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!