കമ്പനി ചിത്രം

3-ത്തൊരഗെ ടാങ്ക്
2-ലാബ് എക്പ്-2
1-പൈലറ്റ് ശില്പശാല
3-സ്റ്റോറേജ് റൂം
2-ലാബ് എക്പ്-1
/ കുറിച്ച്-നമ്മെ / ചിത്രം /
2-ലാബ് എക്പ്-3
1-സോളിഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ
1-ഓട്ടോമേഷൻ കൺട്രോൾ റൂം


ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!