എണ്ണ-അടിസ്ഥാന പെട്ടാൽ ദ്രാവകം സാങ്കേതികവിദ്യആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!